Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode denti.sk

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti: JOEL servis s.r.o., Dechtice 432, 919 53 Dechtice, Slovenská republika, IČO: 46886630, IČ DPH: SK2023628948, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo:  30322/T (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci“) pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.denti.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim (ďalej len „kúpna zmluva“).

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si tovar objedná prostredníctvom internetového obchodu www.denti.sk

Objednávkou sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, obsahujúceho pravdivé a úplné údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, adresa, a telefónne číslo), zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.denti.sk.

Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej potvrdením na strane predávajúceho.

2. Objednanie

Tovar si môžete zakúpiť priamo z Vášho domova, pričom je možné nakupovať 24/7. Objednávať môžete pomocou:

 • Nákupného košíka
 • Telefónu
 • E-mailu

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo oneskoreným prevzatím zásielky.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
 • Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Potvrdenie objednávky

Odoslaná objednávka bude spracovaná do 24 hodín a následne Vám na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o jej prijatí. Vami uvedená e-mailová adresa bude zároveň slúžiť ako kontaktná adresa v prípade nejasností, ako aj na zasielanie všetkých ďalších informácií ohľadom Vašej objednávky.

Zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete zrušiť do 12 hodín prostredníctvom e-mailu info@denti.sk, kontaktného formuláru, telefonicky, alebo pomocou nákupného košíka bez udania dôvodu. Stačí uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru (resp. číslo objednávky). My Vám obratom zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

3. Ceny tovaru

 • Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.
 • Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné vrátane 20% DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné s balným.
 • Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list.

4. Platby za tovar a poštovné

A, Zasielanie v rámci SR

Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Číslo účtu: 5034749928/0900, SWIFT: GIBASKBX, IBAN: SK14 0900 0000 0050 3474 9928

 • Kuriérom na dobierku (REMAX) – kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní zásielky od kuriérskej spoločnosti. Pred doručením je telefonicky kontaktovaný kuriérom. Pri objednávke nad 60 EUR s DPH je doprava zadarmo, pri objednávke nad 35 EUR s DPH je poštovné 2 EUR s DPH a pri objednávke nižšej ako 35 EUR s DPH sa účtuje poštovné 4,3 EUR s DPH. Poplatok za dobierku 1,44 EUR s DPH,
 • Prevodom na účet – kupujúci za tovar zaplatí po potvrdení záväznej objednávky a vystavení faktúry plnú sumu prevodom na účet 5034749928/0900, variabilný symbol – číslo faktúry (objednávky). Tovar bude odoslaný hneď po prijatí platby na účet. Pred doručením je telefonicky kontaktovaný kuriérom. Pri objednávke nad 60 EUR s DPH je doprava zadarmo, pri objednávke nad 35 EUR s DPH je poštovné 2 EUR s DPH a pri objednávke nižšej ako 35 EUR s DPH sa účtuje poštovné 4,3 EUR s DPH.

5. Vrátenie tovaru

Podľa §12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti (JOEL servis s.r.o., Dechtice 432, 919 53 Dechtice, Slovenská republika) v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený obal aj tovar v poistenom balíku, alebo v poistenej obálke s priloženým originálom dokladu o kúpe. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, a to poštovou poukážkou alebo na účet. Pri vrátení peňazí poštovou poukážkou bude zo zasielanej sumy odpočítaný poplatok. Zasielanie peňazí bude poštovou poukážkou (podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty alebo zmluvného prepravcu). Ak ste mali poštovné zdarma, bude Vám z vrátenej sumy peňazí odpočítaná cena poštovného.

6. Záručné podmienky, záručná doba a reklamačný poriadok

Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s tovarom slúži zároveň ako záručný list.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky z pošty alebo od kuriéra skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • kópiu faktúry
 • popis závady
 • kontaktné údaje kupujúceho – spiatočnú adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k závade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí sa tento výrobok novým.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA POŠKODENIE VZNIKNUTÉ:

 • nesprávnym používaním,
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. vplyvom počasia,
 • mechanickým poškodením – prerezanie, tepelné poškodenie tovaru, tovar poškodený neopatrným a neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru …
 • škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

7. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu www.denti.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverejnené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Obchodné podmienky sú platné od 1.júla 2015.